Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Dr. M. Frostig tarafından geliştirilmiş olan ve görsel algı gelişimini değerlendiren bir testtir. Test 4 – 8 yaş aralığına uygulanmaktadır. El Göz Koordinasyonu, Şekil – Zemin İlişkisi, Şekil Değişmezliği, Mekândaki Pozisyon ve Mekân İlişkilerini içeren beş alt testten oluşmaktadır.

 

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocukların görsel motor işlevini saptamak için uygulanan gelişimsel bir testtir. Çocukların algısal gelişim düzeyleri hakkında bilgi edinmek, nörolojik hasarları saptamak amacıyla kullanılmaktadır.  5 – 11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilir.
Biri giriş kartı olmak üzere toplam dokuz karttan oluşan bir performans testidir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirmesi amacıyla uygulanan bir gelişim tarama envanteridir. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Anne, baba ya da bakıcıdan çocukla ilgili bilgiler alınır. Envanter Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor, Kaba-Motor, becerilerini içeren dört alt testten oluşur. Gelişimsel gecikme ve düzensizlik açısından risk altında olabilecek bebekler ile çocukların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanır.

 

Denver II Gelişim Tarama Testi

Bebek ve çocukların gelişimsel değerlendirmesi amacıyla uygulanan bir gelişim tarama testidir. Test 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara gelişimlerinin izlenmesi ve gelişimsel sorunların tespiti amacıyla uygulanmaktadır. 116 madde ve dört alt bölümden oluşan bir testtir. Çocuk ve bebeklerin dil gelişimi, sosyal ve öz bakım, ince motor ve kaba motor becerilerini ölçer. Uygulanma öncesinde anne, baba veya bakıcıdan çocukla ilgili bilgiler alınır.

 

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Görsel algı gelişimini ölçen bir performans testidir. 3 -7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Çocukların görsel algı, dikkat, görsel motor koordinasyon, görsel hafıza, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimlerine yönelik bilgi verir. 10 karttan oluşan materyali içeren bir test uygulamasıdır. Uygulanan diğer gelişim testleriyle birlikte değerlendirilir.

 

CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)

Çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek için kullanılan bir projektif testtir. 3 – 10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Hayvan figürlerini içeren 10 karttan oluşur. Bu test uygulaması ile beslenme problemleri, kardeş kıskançlığı, tuvalet eğitimi ve anne – baba ile çocuk ilişkileri hakkında bilgi edinmek mümkündür.

 

Frankfurter Dikkat Testi

Elma ve armut şekillerini içeren bir dikkat testidir. 5 – 6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Testin uygulanmasında süre önemlidir. Verilen süre içerisinde testin tamamlanması beklenir.

 

D2 Dikkat Testi

Dikkat ve konsantrasyonu ölçen bir testtir. 9 – 60 yaş aralığındaki bireylere uygulanır. 14 satır, 47 karakter ve 658 itemi içermektedir. ‘D’ ve ‘p’ harfleri kullanılarak oluşturulmuş olan bu testte, harflerde üç farklı işaret bulunmaktadır ve ‘d’ harfinin iki işaretli olanlarının bulunması istenmektedir.

 

Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat eksikliği, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çekmesi gibi durumlarda dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. 10 – 20 yaş aralığındaki kişilere uygulanır. Testin uygulanmasında süre önemlidir. Test materyali, sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harflerden oluşur.

 

Beier Cümle Tamamlama Testi

56 eksik cümleyle 8 – 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanan A formu ve 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki bireylere uygulanan B formu olan bir projektif testtir. Test, tamamlanması beklenen eksik cümlelerden oluşur. Eksik cümlelerin tamamlanmasıyla bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını, duygu ve düşüncelerinin yansımalarını tahmin edebilmek mümkündür.

 

Arzu Listesi

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören çocuklarda ve gençlerde sıklıkla uygulanan bir testtir. Bireyin doyurulmamış ihtiyaçları, arzuları, gerginlikleri, açığa vuramadığı duyguları, sorunları ve beklentileri hakkında fikir verir. Testin uygulaması bireylere verilen açık uçlu sorularla gerçekleştirilir.

 

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi

Bireyin komplekslerinin farkına varmak ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmış projektif bir testtir. Psikanalitik yaklaşıma göre, her gelişim dönemine uyan olası bir problemi ortaya koymaktadır. Yarım bırakılmış ve tamamlanması beklenen 10 hikayeden oluşur. Hikayeler anne – baba bağlılığı, anne – baba arasındaki ilişkiyi kıskanma, kardeşlik kompleksleri, sütten kesilme, Oedipus ve Elektra kompleksleri, bunalım ve kendini suçlama, istek ve korkuları belirlemek ile ilgilidir.

 

Cattell 2-A Zeka Testi

R.B. Cattell tarafından geliştirilmiş olan Cattell, 2A, 2B ve 3A formları olan bir zeka ve performans testidir. 2-A formu 7.5 – 14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. 4 alt test ve 46 maddeden oluşmaktadır. Süreli bir testtir.

 

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla kullanılan bir gelişim testidir. Çocuğun alıcı dil yaşı değerlendirilir. Her birinde 8 resmin bulunduğu 50 karttan oluşur. 2.5 – 18 yaş aralığına uygulanır. Testin uygulanmasında süre sınırı yoktur.

 

Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Bireyin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlayan bir performans testidir. 4 – 14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Çizime dayalıdır. Boş bir kağıt ve bir kurşun kalem verilen çocuktan yönergeye uygun bir insan resmi çizmesi istenir. Zaman sınırlaması yoktur. Uygulanan diğer testlerle birlikte değerlendirilir.

 

Bir Aile Çiz Testi

5 – 16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çizime dayalı bir testtir. Çocuğa boş bir kağıt ve kalemler verilir. Yönergeye uygun olarak bir aile resmi çizmesi istenir. Çizilen resimden yola çıkarak çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyin ailesiyle kurduğu duygusal bağı, aile içi çatışmalar, ailenin iletişim tarzı ile ilgili yorum yapabilmek mümkündür. Resmin boyutu, aile bireyleri arasındaki uzaklık, belirli figürlere resimde yer verilmemesi gibi yönlerden resmin değerlendirmesi yapılır.

 

Bir Ağaç Çiz Testi

Karl Koch’un geliştirip standartlaştırdığı bu test, çizime dayalı bir testtir. Çocuğa boş bir kağıt ve bir kurşun kalem verilir. Yönergenin verilmesinin ardından bir ağaç resmi çizmesi istenir. Bir bütün olarak ağacın çizimi, boyutu, kökleri, dalları ve diğer yönlenden değerlendirmesi yapılır. Uygulanan diğer testlerle birlikte değerlendirilir.

 

Porteus Labirentleri Testi

Zeka değerlendirmesi ve nörolojik bozuklukların tespiti için kullanılan bir genel yetenek belirleme testidir. 7 – 14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. 12 labirentli karttan oluşur. Zaman sınırlaması yoktur.

 

Kent E.G.Y. Testi

Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. 6 – 14 yaş aralığındaki çocuklara ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinlere uygulanır. Belirli cevapları içeren sorulardan oluşur. Süre sınırlaması yoktur.

 

Yale-Brown OKB Ölçeği

Obsesif – kompulsif rahatsızlığı olan hastalarda görülen belirtilerin tipi ve ciddiyetini derecelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve bu kuralları öğrenmeye, yönergeleri almaya hazır olup olmadığını saptamak amacıyla uygulanan bir testtir. 16 sayfa ve kelime anlama, cümleler, genel bilgiler, eşleştirme, sayılar ve kopya etmeyi içeren 6 alt testten oluşur. Çocuğun zihinsel gelişimi, motor gelişimi, dil gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi, dikkat ve el – göz koordinasyon becerilerine bakılır.

 

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav kaygısı yaşayan bireyleri tespit etmek, kaygının nedenini ve çözüm yollarını saptamak için kullanılan bir kağıt kalem ölçeğidir. Yaygın olarak ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki çocuklara uygulanır.

 

WISC-R

Wechsler tarafından geliştirilen zihinsel becerileri ölçen bir zeka testidir. Sözel zeka bölümler ve performans zeka bölümleri olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Her iki bölümde de 6 alt test bulunur. İlk bölüm genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama ve sayı dizisinden oluşur. İkinci bölüm resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, şifre ve labirentlerden oluşur. 6 – 16 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur.

 

WISC-IV

Wechsler tarafından geliştirilmiş olan zihinsel becerileri ölçmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. 10 temel alt test ve 5 yedek alt testten oluşur. Sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olmak üzere dört alt grupta toplanır. 6 – 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

 

OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi)

6 yaş 4 ay öncesinde ana sınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlaması konusunda kararsızlık yaşanan çocuklarda temel bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla kullanılır. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.
Sayı kavramı, renk kavramı, form ayırt etme, alıcı dil gelişimi, sembol eşleme, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır. Uygulanan diğer testlerle birlikte değerlendirilir.

 

Temel Kabiliyetler Testi

Thurstone tarafından oluşturulan bu test, farklı yaş gruplarına uygulanabilen üç farklı formu olan bir yetenek testidir. 5 – 7 yaş, 7 – 11 yaş ve 11 – 17 aralığındaki çocuklara ve ergenlere uygulanan bir kağıt kalem testidir. Bireyin zihinsel performansını belirleme ve yeteneklerini ölçmek amacıyla kullanılır.