Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

UPE Uygulamalı Psikoloji Enstitüsü tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak;

Esasen Özel nitelikli kişisel verilerimin paylaşıyor olmam nedeniyle işbu verileri; tarafıma sunulacak danışmanlık veya terapi uygulamalarının daha faydalı olabilmesi ve  klinik çalışmalarda en yüksek verimi elde edebilmek, terapistim tarafından gerekli görülen ve tedavime bağlı verilerimi, yararım gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili hekim veya bir başka terapist ile paylaşmak, beni, terapistimi veya kamuyu ciddi zararlardan korumak, verilerimi anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar yapmak, Teşhis ve tedavi ile ilgili verileri, adıma yapılacak ödemelere istinaden sağlık sigortası şirketi veya hükümet kurumları (SGK vb.) paylaşmak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla,

Bunun dışındaki diğer özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında depolanma ve işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin her bir veri belirlenmiş süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin depolanması, işlenmesine ve bu şartlar altında paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ediyorum.